Det finns ett antal trivselregler för en bostadsrättsförening som är till för att boendet skall uppfattas som gott. Oftast är det outtalade regler som de flesta känner till, men eftersom man ibland kan ha olika referenser så har vi skrivit ner vad som gäller hos oss.

För vem gäller reglerna?
Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för hyresgäster och andrahandshyresgäster.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs?
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först uppmana medlemmen/hyresgästen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen/hyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

Har du frågor?
Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

 

 1. Om allmän aktsamhet
  a) Tänk på att vara aktsam om och välvårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas gemensamt av alla.
  b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med styrelsen och i andra hand fastighetsförvaltaren. (Felanmälan) se anslag i porten.

 

 1. Om säkerhet
  a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
  b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
  c) Lämna inte källardörrar olåsta.
  d) Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare.
  e) Alla lägenhetsinnehavare måste ha en hemförsäkring.

 

 1. Om gemensamma kostnader
  Iaktta sparsamhet vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten betalas av alla boende gemensamt.

 

 1. Balkonger
  Balkonger får inte användas för
  a) permanent förvaring av diverse bohag som inte hör till normal balkongmöblering.
  b) skakning av mattor, sängkläder mm.
  c) grillning, om inte närboende grannar givit sitt samtycke.
  Blomlådor ska placeras innanför balkongräcket. Se till att balkongdörren är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning. För inglasning av balkong krävs såväl bygglov som tillstånd av föreningen.

 

 1. Mattpiskning
  För piskning och vädring av mattor, sängkläder m.m. finns piskställning på gården.

 

 1. Matning av fåglar
  Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten, dvs varken på gården eller på balkongerna. Anledningen är att matrester riskerar att locka till sig duvor, råttor eller andra skadedjur.

 

 1. Tvättstuga
  Särskilda ordningsregler finns anslagna på dörren till tvättstugan. Bokning görs via bokningstavlan utanför tvättstugan eller via en länk på föreningens hemsida. Mattor får inte tvättas eller torkas i tvättstugan. Det är ej heller tillåtet att färga tvätt. Det är allas ansvar att felanmäla maskinerna. Se uppslaget ”tvättstugan” s. 11 för detaljer.

 

 1. Cyklar, bensinfordon, barnvagnar, rollatorer mm
  Cyklar förvaras i cykelrummet i källarplanet eller i cykelställen på framsidan. I cykelrummet kan du även förvara din barnvagn, rullstol eller andra liknande hjälpmedel. De står tryggt där eftersom det är kameraövervakat.

Bensinfordon får under inga omständigheter förvaras i fastigheten. På våningsplanen får ingenting förvaras, inte heller i källargångarna, av brandsäkerhets- och utrymningsskäl.

 

 1. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter
  Vänligen respektera sorteringsordningen som finns anslagen i miljörummet!
  Kartonger och övrigt emballage ska vikas eller trampas ihop eller på annat sätt tas isär för att spara utrymme. Föreningen betalar för varje tömning.
  Färgburkar och andra kemiska produkter samt elektronik får inte lämnas i miljörummet utan ska lämnas på närmaste miljöstation. Byggavfall får inte heller lämnas där. Denna typ av avfall måste lägenhetsinnehavaren själv forsla till en sopstation.

Styrelsen vill erinra samtliga boende om det s.k. producentansvaret. Det innebär att säljare av spis, kyl, frys och tv är skyldiga att ta hand om gamla varor när de säljer en ny. Boende uppmanas att nyttja denna möjlighet, även om säljfirman tar ut en viss kostnad. Den är dock alltid lägre än vad vår sopentreprenör tar ut av oss.

 

 1. Källare
  I källaren får personliga tillhörigheter endast förvaras på avsedd plats. Gångarna måste ovillkorligen hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källaren.

 

 1. Parabolantenn
  Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke utan styrelsens skriftliga tillstånd. Inga nya paraboler tillåts på taken.

 

 1. Husdjur
  Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka att dessa inte stör eller förorenar i
  fastigheten och inte heller rastas i direkt anslutning till fastigheten, i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning

 

 1. Störningar
  För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t. ex. trappa, hiss och tvättstuga. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följas från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen, tvätt- och diskmaskiner får inte köras under denna tid.Bullrande arbeten (exempelvis borrning) får endast förekomma på följande tider:
  Vardagar: 08:00 – 19:00
  Lördagar och söndagar: 10:00 – 17:00
  Övriga helgdagar tillåts inga störande arbeten. Den som upplever sig bli störd måste informera styrelsen.


 1. Andrahandsuthyrning
  Om du ska hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens tillåtelse. Styrelsen beslutar om det på styrelsemötena en gång i månaden. Det tillkommer en engångsavgift vid varje uthyrningstillfälle. Vi följer lagen om uthyrning av egen bostad, SFS 2012:978Blanketter för andrahandsuthyrning finns på vår hemsida under fliken ”dokument”.

 

 1. Lägenhetsunderhåll
  Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Vattenskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

 

 1. Förändringar i lägenheten
  Hyreslägenhet: En hyresgäst får i princip inte göra några förändringar alls i lägenheten. Kontakta styrelsen eller förvaltaren innan någonting förändras i lägenheten.Bostadsrättslägenhet: Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg, sätta upp en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång!

 

 1. Om Du tänker flytta
  Fråga styrelsen om du är tveksam! Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Ta därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.