TRIVSELREGLER
Det finns ett antal trivselregler för en bostadsrättsförening som är till för att boendet skall uppfattas som gott. Oftast är det outtalade regler som de flesta känner till, men eftersom man ibland kan ha olika referenser så har vi skrivit ner vad som gäller hos oss.

 

FÖR VEM GÄLLER REGLERNA?
Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för hyresgäster och andrahandshyresgäster.

 

VAD HÄNDER OM ORDNINGSREGLERNA INTE FÖLJS?
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först uppmana medlemmen/hyresgästen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen/hyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

 

ALLMÄN AKTSAMHET
a) Tänk på att vara aktsam om och välvårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas gemensamt av alla.
b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med styrelsen och i andra hand fastighetsförvaltaren.

 

OM SÄKERHET
a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
c) Lämna inte källardörrar olåsta.
d) Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare.
e) Alla lägenhetsinnehavare måste ha en hemförsäkring.

 

OM GEMENSAMMA KOSTNADER
Iaktta sparsamhet vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten betalas av alla boende gemensamt.

 

KÄLLARE
I källaren får personliga tillhörigheter endast förvaras på avsedd plats. Gångarna måste ovillkorligen hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källaren.

 

MATNING AV FÅGLAR
Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten, dvs. varken på gården eller på balkongerna. Anledningen är att matrester riskerar att locka till sig duvor, råttor eller andra skadedjur.

 

BALKONGER
Balkonger får inte användas för
a) permanent förvaring av diverse bohag som inte hör till normal balkongmöblering
b) skakning av mattor, sängkläder mm.
c) grillning

 

Blomlådor ska placeras innanför balkongräcket. Se till att balkongdörren är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning. För inglasning av balkong krävs såväl bygglov som tillstånd av föreningen.

 

TVÄTTSTUGA
Särskilda ordningsregler finns anslagna på dörren till tvättstugan. Bokning görs via hemsidan eller föreningens hemsida. Mattor får inte tvättas eller torkas i tvättstugan. Det är ej heller tillåtet att färga tvätt. Det är allas ansvar att felanmäla maskinerna. Se uppslaget ”tvättstugan” s. 11 för detaljer.

 

CYKLAR OCH BARNVAGNAR
Cyklar förvaras i cykelrummet i källarplanet eller i cykelställen på framsidan. I cykelrummet kan du även förvara din barnvagn, rullstol eller andra liknande hjälpmedel. De står tryggt där eftersom det är kameraövervakat.
Bensinfordon får under inga omständigheter förvaras i fastigheten. På våningsplanen får ingenting förvaras, inte heller i källargångarna, av brandsäkerhets- och utrymningsskäl.

 

AVFALLSHANTERING
Vänligen respektera sorteringsordningen som finns anslagen i miljörummet!
Kartonger och övrigt emballage ska vikas eller trampas ihop eller på annat sätt tas isär för att spara utrymme. Föreningen betalar för varje tömning.
Färgburkar och andra kemiska produkter samt elektronik får inte lämnas i miljörummet utan ska lämnas på närmaste miljöstation. Byggavfall får inte heller lämnas där. Denna typ av avfall måste lägenhetsinnehavaren själv forsla till en sopstation.

 

ANDRAHANDSUTHYRNING
Om du ska hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens tillåtelse. Styrelsen beslutar om det på styrelsemötena en gång i månaden. Det tillkommer en engångsavgift vid varje uthyrningstillfälle. Vi följer lagen om uthyrning av egen bostad, SFS 2012:978

Blanketter för andrahandsuthyrning finns på vår hemsida under fliken ”dokument”.

 

PARABOLANTENN
Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke utan styrelsens skriftliga tillstånd.

 

STÖRNINGAR
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t. ex. trappa, hiss och tvättstuga. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följas från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen, tvätt- och diskmaskiner får inte köras under denna tid.

Bullrande arbeten (exempelvis borrning) får endast förekomma på följande tider:
Vardagar: 08:00 – 19:00
Lördagar och söndagar: 10:00 – 17:00
Övriga helgdagar tillåts inga störande arbeten. Den som upplever sig bli störd måste informera styrelsen.

 

LÄGENHETSUNDERHÅLL
Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Vattenskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

 

FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETEN
Hyreslägenhet: En hyresgäst får i princip inte göra några förändringar alls i lägenheten. Kontakta styrelsen eller förvaltaren innan någonting förändras i lägenheten.

Bostadsrättslägenhet: Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg, sätta upp en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång!

 

HUSDJUR
Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka att dessa inte stör eller förorenar i
fastigheten och inte heller rastas i direkt anslutning till fastigheten, i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning.

 

OM DU FLYTTAR
Fråga styrelsen om du är tveksam! Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Ta därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

 

MILJÖPOLICY
Vi i BRF Kungen 7 vill värna om miljön och har därför satt upp en miljöpolicy.

 

Det är således inte tillåtet att:

  • Tvätta bilen på föreningens mark. Detta eftersom tvättvattnet innehåller vägpartiklar, däckrester och rengöringsmedel som rinner ner ofiltrerat i dagvattenbrunnen. Använd istället en tvätthall på närmaste bensinstation.